ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКЕ» (надалі – «Товариство») (ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ) 05431294), місцезнаходження: вул. Промислова, 3, офіс № 82, с. Проліски, Бориспільський район, Київська область, Україна, 08322) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів (надалі – "Загальні збори") відбудуться 23 квітня 2019 року о 15:30 год. за адресою: вул. Промислова, 3, офіс № 82, с. Проліски, Бориспільський район, Київська область, Україна, 08322.

Перелік питань проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: 1) затвердження регламенту Загальних зборів; та 2) затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6. Розгляд звіту зовнішнього аудиту за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії та звіту зовнішнього аудиту за 2018 рік.

8. Розгляд та затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством про акціонерні товариства.

10. Припинення повноважень та відкликання членів Наглядової ради Товариства.

11. Обрання нових членів Наглядової ради Товариства.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з новими членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, уповноваженої на підписання цивільноправових договорів з ними.

13. Припинення повноважень та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.

14. Обрання нових членів Ревізійної комісії Товариства.

Реєстрація учасників відбудеться 23 квітня 2019 року з 15:00 год. до 15:25 год. за місцем проведення Загальних зборів. Для реєстрації учасникам Загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичних осіб без довіреності – протокол про призначення на посаду, актуальний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань (для нерезидентів юридичних осіб – належним чином легалізовані документи про державну реєстрацію юридичної особи та про призначення особи, що її представляє, на посаду), паспорт.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі в Загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією в разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному станом на 24.00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто: на 24.00 годину 17 квітня 2019 р.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення Загальних зборів до 22 квітня 2019 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за будь-якою з адрес: вул. Промислова, 3, офіс № 82, с. Проліски, Бориспільський район, Київська область, Україна, 08322 або вул. Київський шлях, 14, 3-й поверх, офіс № 312, відділ бухгалтерії, м. Бориспіль, Київська область, Україна, у робочі дні понеділок-четвер – з 8:00 до 17:00, п'ятниця – з 8:00 до 16:00, обідня перерва з 12:00 до 13:00, а в день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення за адресою: вул. Промислова, 3, офіс № 82, с. Проліски, Бориспільський район, Київська область, Україна, 08322.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів (надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеною вище адресою та у зазначений вище час; надає паспорт (для представника - паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об’ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).

Товариство надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати їх проведення. Акціонери Товариства можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження Товариства. Товариство надає відповіді на письмові запитання акціонерів протягом наступного робочого дня після отримання запитання акціонера.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із документами – Генеральний директор Товариства, Русанов Вячеслав Валентинович (надалі – «Відповідальна особа»), тел. + 38 (04595) 5 55 72.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства в обсязі та порядку згідно зі ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" (надалі – «Закон про АО»).

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог законодавства України. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.dneprovskoe.сom.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів 18 березня 2019 року: загальна кількість акцій – 4 632 564 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 3 942 788 шт.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

З питань порядку проведення Загальних зборів прийняти наступні рішення:
По питанню №1: Обрати головою лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, членом Лічильної комісії – Деркач Ольгу Олександрівну, членом лічильної комісії – Нескоромного Андрія Валерійовича, головою Загальних зборів – Лиманця Олексія Олексійовича, секретарем Загальних зборів – Соколову Юлію Миколаївну;
По питанню №2:
1) Затвердити наступний регламент Загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається голові Загальних зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера, – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції й зауваження надавати голові Загальних зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями;
2) Затвердити наступний порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженим Наглядовою радою формі і тексту бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені. Постановити, що затверджувані порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов’язковими до виконання для всіх Загальних зборів.

По питанню №3: Звіт Виконавчого органу Товариства, яким є Генеральний директор, за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи за результатами його розгляду: Генеральному директору Товариства виконувати свої обов'язки згідно зі Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства.

По питанню №4: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи за результатами його розгляду: Наглядовій раді Товариства виконувати свої обов'язки згідно зі Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства.

По питанню №5: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік і її висновки прийняти до відома та затвердити наступні заходи за результатами його розгляду: Ревізійній комісії Товариства виконувати свої обов’язки згідно зі Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства.

По питанню №6: Звіт зовнішнього аудиту за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно зі Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства, з урахуванням висновків зовнішнього аудиту.

По питанню №7: Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік, звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік, звіт зовнішнього аудиту за 2018 рік. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно зі Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства.

По питанню №8: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

По питанню №9: Покриття збитків Товариства у сумі 10 668 тис. грн. здійснити з прибутку Товариства наступних періодів. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

По питанню №10: Припинити повноваження та відкликати членів Наглядової ради Товариства у повному складі: Лиманця Олексія Олексійовича, Соколову Юлія Миколаївну, Пушко Анатолія Івановича, Валтерса Оскара Вісвалдовича, Логінова Олександра Володимировича.

По питанню №11: Обрати нових членів Наглядової ради Товариства шляхом голосування у кумулятивний спосіб.

По питанню №12: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради у запропонованій редакції, включаючи умову про безоплатний характер діяльності членів Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради.

По питанню №13: Припинити повноваження та відкликати членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі: Войтенко Iрину Сергiївну, Малєєву Тетяну Петрiвну, Черних Вiкторiю Олександрiвну.

По питанню №14: Обрати членів Ревізійної комісії Товариства шляхом голосування у кумулятивний спосіб.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, (тис. грн.).

Найменування показникаперіод
звітнийпопередній
Усього активів1142311245
Основні засоби (за залишковою вартістю)22
Запаси--
Сумарна дебіторська заборгованість1141511108
Гроші та їх еквіваленти6135
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)(310771)(300103)
Власний капітал(304916)(294248)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал11581158
Довгострокові зобов’язання і забезпечення--
Поточні зобов’язання і забезпечення316350305304
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)(10668)(28767)
Середньорічна кількість акцій (шт.)46325644632564
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)-2,303-6,21

Наглядова рада ПАТ "ДНІПРОВСЬКЕ".

Додатки

1) Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів на 23 квітня 2019 року (54 КБ, pdf; оприлюднено на сайті 22.03.2019 р.)

2) Файл підпису до Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів на 23 квітня 2019 року (10 КБ, p7s; оприлюднено на сайті 22.03.2019 р.)